nay mình cũng bị và đang đi hóng xem thế nào... bạn còn bị k nhì