Bạn vào thông báo và thanh trạng thái. Chọn Youtube. Chọn kênh đăng kí. Gạt để bật âm thanh và rung nhé

from app

from app