Bác tắt chạm hai lần mở khóa màn hình và tắt chế độ nhấc thì mở sáng màn hình là được