Bạn thử vào màn hình khoá và mật khẩu > cài đặt nâng cao xem