Pánh Đa Cua
Bác tắt chạm hai lần mở khóa màn hình và tắt chế độ nhấc thì mở sáng màn hình là được

ko đc lun bánh đa cua