Cần bổ sung lại chế độ trong túi, mình tắt hết 2 chế độ chạm 2 lần rồi nhưng vẫn bị.