h mình mới biết cái chức năng này. không biết nó hoạt động thế nào để nhận ra thằng nhìn ké và thằng không nhìn ké.