khi nào Hà Nội mới tổ chức lại để mình tham gia quá