tchuy2003
sài thử rom của xiaomi.eu ( miui.vn ).

miui.vn là diễn đàn vn mà,có liên quan xiaomi.eu đâu