khắc phục thì có 3 cách là dùng wifi, đổi nhà mạng hoặc đổi địa điểm thôi.