cử chỉ đi cho ngon,ko thì mua máy tràn viền làm gì