mình thì cài đặt tự động bật tiết kiệm từ 0giờ tới 6giờ