, chạm màn hình có hiện tượng đó nha bạn, lệnh kéo thanh trạng thái