sao mình chưa thấy gửi bản cập nhật về vậy. mình đag sài bản 10.2