Bản của bạn là bản bao nhiêu? Nếu là bản này thì bạn vào ứng dụng chrome và Youtube rồi xoá dữ liệu xong reboot lại máy rồi vào lại Youtube Vance xem nhé.

from app

from app