Thiệt là đã! Chúc mừng những siêu nhơn đã đoạt giải nha :D