Bạn nói rõ là máy nào nhé. Redmi Note có khá nhiều máy.