Đông cỡ triệu người cùng một mạng k mà ảnh hưởng đến dữ liệu di động dữ vậy bạn?