ใช้พลังจิตของ professor x และ phoenix ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

from app

from app