sao mình mở lên nó báo đang bật chế độ lưu vị trí rồi out ra nhỉ