Ai có thông báo thì nên suy nghĩ. Ai chưa có thì thôi