ngon đấy nhưng mới tậu mi9 rồi và giờ ngồi chờ mi10 ra mắt, hy vọng có kháng nước là tậu ngay.