Haizzz...... chưa bao h một em điện thoại ra mắt mà t lại buồn như vậy.... nhớ lại e 6A- quà đại học,  bị chôm khi đi học quân sự... đau