Đang hóng em nó về Việt Nam đây... nếu không có gì thây đổi chắc mua e nó ngay và luôn khi có bán chính hãng ở Việt Nam