Hóng quá, 2 ngày nữa, ngon thì đổi mix3 qua xem sao