NFC ở vn chả hữu ích lắm, ở nc ngoài thanh toán các thứ thì ngon.