tại sao trên không giab thứ 2 app Facebook khi đawng nhập thì bị dừng app