rrất hữu ích khi trong nhà có trẻ nhỏ, cho nó mk 2 k ảnh hưởng tới kg 1