xóa bộ nhớ đệm đi bạn. tại dữ liệu nhiều lên thì mb cũng lên thôi.