lưu bộ nhớ đệm, để khi bạn sử dụng đc đáp ứng nhanh mà.