không roots cài chụp xấu hơn mặc định nhiều làm chi cho cực