Thời gian onscreen hay gì? Onscreen thì trong mục pin -  màn hình có đó.