nó tính trong khoảng 1% gần nhất đó...
nếu cứ tụt theo tình trạng như vậy (nó nhân lên)