Xem lại Quyền ứng dụng đã cho phép Bộ Nhớ không

from app

from app