hấp dẫn thì hấp dẫn thật, nhưng điện thoại thì chỉ để giải trí và nghe gọi vậy làm sao có thể thay thế máy tính được