hix note 7 chính hảng vào cài đặt là quay lại màu trắng. tiếc quá