mình vẫn đăng nhập bình thường mà . bạn xóa đi tại lại xem sao.