ေဇာ္ဂ်ီ ေဖာင့္ mtz,ttf ပါ ျပထားတဲ့ ပုံထဲက ေဖာင့္ ပုံစံ ႀကိဳက္ရင္  mtz,ttf ေတြ သုံးလို႔ အဆင္တယ္ဆို down (mtz font)https://www.mediafire.com/download/44jcz9cd69rhec6

(
(ttf font)https://www.mediafire.com/download/7g5n8jo4v11o5vv