vào gọi phía dưới bên trái có 3 gạch nhấn vào , rồi chọn vị trí