fairysaint
Afk mà bản beta fix được hả, bài viết đã xàm bình luận còn nhảm hơn

bác nghiêm túc vl :))))