Mình không nhận được thông báo của fb , lite , mess, youtube là sao vậy. Mình bật tất cả các quyền rồi mà.