không gian t2 là khác vs cái bạn đag dùng. như máy mới luôn ý