sử dụng như không gian 1nhung độc lập với không gian 1ban nhé