mình không hiểu lắm. Như vậy là có thể vệ sinh hay bắt buộc phải thay thế lõi lọc khi phần mềm báo lõi lọc cần phải thay thế