bác ktra xem lúc cài có khi xài rom eu r, k cập nhật được