mình đang ở MUIU 10.2.1.0 đang yên ổn tự dưng mấy hôm nay bị giống bạn, k biết làm sao