ram chỉ là bộ nhớ đệm thôi, khi nào app chạy mới tốn