Tunz
đúng r đó t cx bị như bạn

uh đợi bản cập nhập mới xem sao