xài ROM Mod đi là sạc không nóng máy nha và xài ROM Global Gốc là sạc nóng máy là dúng rồi

from app

from app

from app

from app