Mình lên gần nữa tháng rồi mà, sao chưa có bạn mới lạ z??

from app

from app